Проект „Tехнологична модернизация в предприятието“ BG-RRP-3.004-2191-C01

May 25, 2023 | News

На 10.04.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект “Технологична модернизация в предприятието”, по процедура за подбор на проекти BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация “ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се разшири производствения капацитет на „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД в сектора на машиностроенето и постигане на по-висока производителност и ефективност на производствения процес чрез внедряване на ново високотехнологично оборудване.

Целите са постижими чрез предвидените дейности по закупуване и внедряване на ново високотехнологично оборудване

  • 1 бр. абкант преса
  • 1 бр. отрезна машина
  • 1 бр. шлайфаща машина.

В резултат ще се постигне: оптимизиране и цифровизация на производствения процес, което допринася за намаляване на броя негодни изделия и технологичен брак; разширяване на капацитета на производство поне с 20-30% в основните технологични процеси по огъване и шлайфане и повишаване на капацитета с 2 пъти в процесите по рязане на листов материал; разнообразяване на асортимента от произвеждани продукти с нов модел повдигащи съоръжения с по-висока товароносимост.

В допълнение, предвидените инвестиции допринасят за опазването на природните ресурси и са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Дата на стартиране: 10.04.2023 г.
Дата на приключване: 10.04.2024 г.

Обща стойност: 886 304.54 лв., от които 443 152.27 лв. безвъзмездно финансиране.