Изберете страница

Дуално образование

Дуалното образование е нова форма на обучение в България, която дава шанс на гимназистите от XI-ти и XII-ти клас от професионалните гимназии да разширят обучението си в реална среда. Системата на обучение е въведена и функционира много успешно в страни като Германия, Швейцария, Австрия и Китай. Представлява паралелно обучение на две места – в професионалното училище и в предприятието за период от две години. Учениците от XI-ти клас посещават три дни в седмицата училище, а останалите два работят в предприятието. През XII-ти клас времето на практическото обучение се увеличава на три дни седмично. Във времето на практическото обучение в компанията учениците се включват активно в работния процес с помощта на ментор, който им помага, напътства ги и контролира тяхната работа.

Фирма Киттнер се включва в програмата за дуално обучение през 2016 и приема първите си ученици от ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“– Пловдив. От 2021 фирмата си партнира и с „Професионална гимназия по електротехника и електроника“- гр. Пловдив.

Предимствата на този тип обучение:

  • Придобиване на актуални за бизнеса знания и умения;
  • Възможности за кариерно развитие във фирмата, след завършване на училище.