Изберете страница

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

сеп. 24, 2022 | Новини

На 21.09.2022 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-6.002-0344-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014-2020.

ГЛАВНА ЦЕЛ: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Резултатите от проекта: Преодоляване на икономическите последствия вследствие на COVID-19 чрез въвеждане на мерки за понижаване енергийната интензивност в предприятието – енергоефективни изолационни системи, енергоспестяващо осветление, слънчеви системи за топла вода и БГВ.

Дата на стартиране: 21.09.2022 г.
Дата на приключване: 21.07.2023 г.

Обща стойност на финансиране: 257 463.27 лв., от които 128 731.63 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.