MACHTECH & INNOTECH EXPO 2023

MACHTECH & INNOTECH EXPO 2023

MACHTECH & INNOTECH EXPO 2023

This year Kittner Anlagen- und Maschinenbau is once again among the participants in the MACHTECH&INNOTECH EXPO international exhibition. We kindly invite you to visit us in hall 1, exhibition stand B2. You will have the opportunity to see and be informed about our product range of machines aimed at washing and degreasing solutions for parts, details, KLT crates and molds for the automotive and machine-building industries, electronics and repair work. The washing machines, working on water-based cleaning agents, provide a professional removal of metal and plastic shavings, grease, coolant, oil, wax and other difficult to wash contaminants.

For the first time, we will also present cleaning products from the German manufacturer of industrial cleaning agents and systems Bio-Circle. These products are of great importance in the maintenance of machines, systems and components. They are an essential part of the production chain in any industry. Renewable raw materials are used for the production of the products. The cleaning agents have been developed with a focus on safe use in manual and automated cleaning of parts, they are ecological and user-friendly. The cleaning agents are not subject to or have a low degree of regulation by the Ministry of Health (they are not hazardous or have a low degree of danger) and they are produced with care for the environment – with none at all or with recyclable packaging.

Kittner Anlagen- und Maschinenbau is a German machine-building company that designs and manufactures in Bulgaria high-quality stainless-steel equipment for the food, pharmaceutical, automotive, machine-building and electronics industries for more than 27 years.

For more information, visit the cleaning and degreasing machines section on our website Products > Non Food.

Tехнологична модернизация в предприятието

Tехнологична модернизация в предприятието

Tехнологична модернизация в предприятието

Днес 11.07.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 “Технологична модернизация в предприятието” обявява отново процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“ с предмет:

„Доставка и монтаж, инсталация, внедряване на ДМА по обособени позиции

  • Обособена позиция 1: Абкант преса – 1 бр.
  • Обособена позиция 2: Отрезна машина – 1 бр.
  • Обособена позиция 3: Машина за шлайфане – 1 бр.“

Процедурата е обявена на интернет адрес на Информационната система за Механизма (ИСМ) (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Краен срок за подаване на оферти: 18.07.2023 г.

Документацията за участие може да намерите ТУК

Tехнологична модернизация в предприятието

Проект „Tехнологична модернизация в предприятието“ BG-RRP-3.004-2191-C01

Проект „Tехнологична модернизация в предприятието“ BG-RRP-3.004-2191-C01

На 10.04.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект “Технологична модернизация в предприятието”, по процедура за подбор на проекти BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация “ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се разшири производствения капацитет на „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД в сектора на машиностроенето и постигане на по-висока производителност и ефективност на производствения процес чрез внедряване на ново високотехнологично оборудване.

Целите са постижими чрез предвидените дейности по закупуване и внедряване на ново високотехнологично оборудване

  • 1 бр. абкант преса
  • 1 бр. отрезна машина
  • 1 бр. шлайфаща машина.

В резултат ще се постигне: оптимизиране и цифровизация на производствения процес, което допринася за намаляване на броя негодни изделия и технологичен брак; разширяване на капацитета на производство поне с 20-30% в основните технологични процеси по огъване и шлайфане и повишаване на капацитета с 2 пъти в процесите по рязане на листов материал; разнообразяване на асортимента от произвеждани продукти с нов модел повдигащи съоръжения с по-висока товароносимост.

В допълнение, предвидените инвестиции допринасят за опазването на природните ресурси и са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Дата на стартиране: 10.04.2023 г.
Дата на приключване: 10.04.2024 г.

Обща стойност: 886 304.54 лв., от които 443 152.27 лв. безвъзмездно финансиране.